گالری عکس

/album/a83ebd6/salmonella2-jpg/

/album/a83ebd6/shigella-jpg/

/album/a83ebd6/acetobacter-jpg/

/album/a83ebd6/clostridium-tetani-jpg/

/album/a83ebd6/corine-jpg/

/album/a83ebd6/entrobacter-jpg/

/album/a83ebd6/staphylococcus-jpg/

/album/a83ebd6/staphylococcus3-jpg/

/album/a83ebd6/streptococcus4-jpg/

—————


 م.رهبری